Användaravtal

1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund och ManuFrog Webbhotell med avseende domännamn och konton med benämningen ”Lite”, ”LiteXtra”, ”Standard”, ”UK Standard”, ”Power”, ”UK Power”, ”Dubbel-Power”, ”Trippel-Power” , ”MiniResell”, ”UK MiniResell”, ”MedelResell”, ”UK MedelResell”, ”MaxiResell”, ”UK MaxiResell” och till dom tillhörande tjänster.

2. Fri support på kontot under abonnemangstiden. Support sker via e-post, sms, forum och information på ManuFrog Webbhotells hemsidor.

3. Avtalstiden löper årsvis eller månadsvis, och kan sägas upp när som helst. Uppsägning skall ske skriftligt via e-post.

4. Återbetalning av erlagd avgift göres endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i kontots tjänster, villkor eller allvarliga driftstörningar för vilka ManuFrog Webbhotell ansvarar. Detta gäller Ej domännamn. Se punkt 5.

5. Ingen återbetalning görs för domännamn. Domännamn kan ej återlämnas, har man registrerat ett domännamn är det registrerat i minst 1 år.

5 a) Domännamn förnyas ej automatiskt vilket innebär att kunden måste betala fakturan för kommande år så betalningen är ManuFrog Webbhotell tillhanda senast på förfallodagen för att inte domännamnet ska avregistreras. Om förfallodagen passeras och domännamnet avregistreras eller hamnar i en så kallad redemption period kan det endast återfås mot en kostnad på minst $250 (US Dollars).

6. ManuFrog Webbhotell äger rätt att säga upp avtalet om kund brutit mot någon av punkterna i avtalet.

7. Avgifterna för kontot utgår i form av förskottsbetalning via Faktura (Bankgiro/Plusgiro), Payson eller PayPal efter 1:a månaden som är avgiftsfri. Den avgiftsfria 1:a månaden gäller endast nya kundkonton 1 (en) gång per konto och kund.

Fakturor skickas endast ut via epost, men kan även läsas och betalas i Kundavdelningen.

8. Kund som underlåter att betala kommer stängas ute från sitt konto och index sidan på det kontot byts ut till en suspenderings sida från ManuFrog Webbhotell. När kontot varit suspenderat i 5 veckor kommer det raderas från servern.

9. ManuFrog Webbhotell utövar ingen kontroll över information eller material som finns på ManuFrog Webbhotells servrar.

10. ManuFrog Webbhotell är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller händelser.

11. ManuFrog Webbhotell är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på ManuFrog Webbhotells datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

12. Då kontot upphört genom uppsägning, omdirigerar ManuFrog Webbhotell ej inkommande e-post.

13. Om ett konto förbrukar mer än 15% av serverns resurser äger ManuFrog Webbhotell rätt att suspendera kontot. Ägaren kommer kontaktas för att gemensamt lösa problemet så kontot åter kan aktiveras, eller flyttas till en annan server.

14. ManuFrog Webbhotell hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet.

15. Dock kan ManuFrog Webbhotell via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

16. Kontoinnehavaren förbinder sig att följa svensk, amerikansk, engelsk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

17. Kontoinnehavaren förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos ManuFrog Webbhotell.

18. Kontoinnehavaren ansvarar för allt handlande denne utför via sitt konto i form av korrespondens och spam med E-post etc.

19. Kontoinnehavaren ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor.

20. Det är inte tillåtet att ha/driva IRC eller IRC Bots på ManuFrog Webbhotells servrar. Chat rum är dock tillåtet, om det inte överbelastar servern. Alla former av proxy filer får inte finnas på servrarna. Detta innebär att man inte får använda sitt konto till en fildelarserver eller erbjuda nedtankning av olaglig mjukvara, programvaror m.m. Egna script eller programvara är tillåten att erbjuda besökare att nedladda – dock i mindre skala.

21. Upphovsrättskyddade filer såsom musik eller video/film filer i tex. formaten mp3, mpeg, mpg med flera, får inte finnas på servrarna. Länkar till sådant material är inte tillåtet heller.(Dock är egna verk/alster tillåtna i tex. formaten mp3, mpeg m.fl)

22. BitTorrent Trackers är ej tillåtet att använda på servrarna – undtantag i mycket liten skala med lagligt material – Dock måste ManuFrog Webbhotell alltid kontaktas först.

23. ManuFrog Webbhotell har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan kontoinnehavaren avstängas helt eller delvis från fortsatt nyttjande.

24. Pornografiskt material är ej tillåtet på servern, erotiskt material är däremot tillåtet – men skall ej kunna nås av underåriga besökare. Eftersom gränsen mellan pornografi och erotik är svårbedömt, förbehåller vi oss rätten att avgöra till vilken gren materialet tillhör. Innan publicering sker skall vi kontaktas via e-post.

25. Kontot med kontotyp ”Lite” , ”LiteXtra”, ”Standard”, ”Uk Standard”, ”Power”, ”UK Power”, ”Dubbel-Power” , ”Trippel-Power” , ”MiniResell”, ”UK MiniResell”, ”MedelResell”, ”UK MedelResell”, ”MaxiResell” och ”UK MaxiResell” innebär att kontoinnehavaren har möjlighet att publicera och tillhanda material på Internet via www eller FTP, underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP eller CPANEL.

26. Force majeure – ManuFrog Webbhotell skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet, såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer som ManuFrog Webbhotell skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder för ManuFrog Webbhotell inte heller kunnat undvika eller övervinna.

27. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.